קצת על החברה

נכחלדגלנג

לכחרדלכגיכלחךגד

לכי'קןםחכיבקו'םיחו'קיכחקרי'ח

ליחכיגדחכיחגדיכחגדיכלחגד

לףכגדלךיכלחךגדיכלחךגדיח

אישורים והסמכות

תעודת אישור לשמן זית